12 gener, 2022

En record de David Sassoli, President del Parlament Europeu

En nom de totes les persones i entitats que estem associats al Comité Espanyol de la Lliga Europea de Cooperació Econòmica -LECE-, volem expressar el nostre condol a la família del fins ara President del Parlament Europeu, Excm. Sr David Sassoli.

Així mateix volem expresar el nostre reconeixement com a persona, polític, i europeista, per la seva excel·lent trajectòria al front de la Institució del Parlament Europeu. La societat europea perd un excel.lent politic italià amb un clar compromís europeista. Fem extensiu el nostre condol als membres de LECE Itàlia i a la societat europeista Italiana.

A nome di tutte le persone ed entità associate al Comitato spagnolo della Lega Europea per la Cooperazione Economica -LECE-, desideriamo esprimere le nostre condoglianze alla famiglia del defunto Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli.

Vorremmo anche esprimere il nostro riconoscimento come persona, politico ed europeista, per la sua eccellente carriera alla guida del Parlamento europeo. La società europea perde un eccellente politico italiano con un chiaro impegno europeista. Estendiamo le nostre condoglianze ai membri di LECE Italia e alla società europeista italiana.

 

Imagen: CC-BY-4.0: © European Union 2019 – Source: EP

Altres activitats